uploads/banner/Banner_Final_AnPhu.jpg
tickDỊCH VỤ » 

Dịch vụ tư vấn

Tu van

Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

 • Tư vấn tái cấu trúc Tài chính doanh nghiệp.
 • Tư vấn cổ phần hoá, tư nhân hoá; các thủ tục liên quan đến phát hành và niêm yết chứng khoán.
 • Tư vấn sắp xếp nguồn vốn.
 • Tư vấn xác định giá tài sản, định giá doanh nghiệp.
 • Tư vấn thẩm tra tài chính và thẩm tra hoạt động doanh nghiệp.
 • Tư vấn sát nhập, mua bán doanh nghiệp.

Quản trị rủi ro

 • Đánh giá hiện trạng rủi ro của doanh nghiệp.
 • Kiểm toán nội bộ.
 • Rà soát, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

Tư vấn đầu tư

 • Nghiên cứu đầu tư và đánh giá môi trường đầu tư.
 • Nghiên cứu thị trường và đánh giá về ngành nghề kinh doanh.
 • Lập dự án đầu tư khả thi.
 • Tư vấn về ưu đãi đầu tư.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

 • Lựa chọn loại hình doanh nghiệp trên cơ sở xem xét những ưu, nhược điểm của từng loại hình đối với ngành nghề, quy mô và các mục tiêu của Doanh nghiệp.
 • Thủ tục, hồ sơ, các bước thực hiện để thành lập và đưa Doanh nghiệp vào hoạt động.
 • Các ưu đãi về thuế, đầu tư có thể áp dụng cho Doanh nghiệp.
 • Hoạch định các cơ hội tiết kiệm thuế trước khi thành lập và những công việc cần thực hiện.
 • Thực hiện đăng ký kinh doanh, khắc dấu, đăng ký thuế theo ủy quyền của Doanh nghiệp.